Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

HÚSVÉTVASÁRNAP URUNK FELTÁMADÁSA B év (2021.)2021-04-04 00:00:00 

Olv.: ApCsel 10,34a.37-43 – Kol 3,1-4 -

         Jn 20,1-9   Péter és János a sírnál

 

Szentmise bevezetése

Krisztus feltámadt!

Valóban feltámadt!

 

Kedves Testvérek! Köszönöm, hogy válaszoltatok. A görögök köszöntik így ezt a napot. Az örömüket fejezik így ki és erre rázendül az egész világ. Karácsonykor arról szóltam, hogy a világ középpontja Betlehem. Betlehem magyar nyelven azt jelenti: a kenyér háza. Úgy van szükségünk Krisztusra, aki értünk Emberré lett, mint egy falat kenyérre!

 

Húsvét arról szól, hogy a világ középpontja Jeruzsálem, mert Jézus Krisztus szenvedésével, halálával és föltámadásával megváltott minket! Ahogy ajánlottam a Testvéreknek tegnap este: Válasszuk Krisztust! Ragaszkodjunk Hozzá!

 

Az ember egyetlen fogódzópontja

Jézus Krisztus személye és az ő műve ebben a világban!

 

Ünnepeljünk! Szeretnénk mindent megtenni azért, - ehhez isteni segítségre van szükségünk – hogy a kereszténység az emberi élet - Isten által elgondolt világ - meghatározója legyen. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

 

Szentbeszéd

 

Kedves Testvérek!

Húsvét van, a feltámadás ünnepe! Ezt a napot az Úristen adta, örvendezzünk és vigadjunk rajta! Minden okunk megvan az örömre, isteni üzenetet hoztak a tényeken túlról: Ne féljetek! A mai ünnep elveszi a félelmeinket, fölváltja az öröm: Krisztus föltámadt! Félelmünket megszünteti a felhívás, küldetésünk mindenek fölé helyez bennünket.

 

Menjetek el az egész világra

és tegyetek tanúságot erről az örömről:

Krisztus föltámadt!

 

Tegnap este ezt ünnepeltük, hogy miképpen bontakozik ki a sötétségből a fény. A mai történet - amit hallottunk - valamit ebből is sejtet, ahogy az Írás mondja, amikor még sötét volt Mária Magdolna sietve a sírhoz ment, majd az apostolokhoz: Elvitték az Uramat a sírból és nem tudom, hova tették. Ne csodálkozzunk Mária Magdolna éjszakai keresésén.

 

Jézus volt az egyedüli, aki szeretetével meggyógyította ezt az asszonyt. Csak azt kívánta tőle, hogy ezt a szeretetét fogadja be és éljen belőle. Mária Magdolna új emberré lett a Jézussal való találkozáskor. Ő lett az, aki az üres sírról elsőként szerez tudomást és viszi a hírt az apostoloknak. Péter és János futva, sietve mentek a sírhoz. Péter megérkezett és látta az üres sírt. János előbb ért a sírhoz, de Péter után lépett a sír bejáratához, látta az üres sírt és hitt!

 

Jánosnak sajátos látásmódja volt, a szívével látott, nézte az e világi jelenségeket és mögöttük isteni igaságokat látott. János a szívével, a szeretetével látott! Kápolnánkban ez a kálvária jelenet a Szűzanyával együtt ábrázolja Jánost, a mindvégig hűséges, szeretett tanítványt. Jó lenne valamit elsajátítani ebből a jánosi látásmódból. Igaz az e világi megfogalmazás:

 

Jól csak a szívével lát az ember!

 

Néznénk a világ jelenségeit és mögöttük meglátnánk az igazságot, akkor is ha fáj, de örömmel fedezhetnénk fel a mögöttest. János élettörténetében máskor is találkozunk ezzel a sajátos látásmóddal. Amikor Jézus a viharban megjelenik az apostoloknak és jajonganak, kísértet, akkor János csendben megszólal: az Úr az!

 

A tegnapi liturgia és a mai ünnep ezt a sajátos kettősséget állítja elénk más értelemben is, a harcot, a látásmódunkat akarja élesíteni. A fény és a sötétség csatáját átszenvedjük a saját testünkben és a saját életünkben is. Mondhatom azt is, átéljük az emberi élet drámáját, a jó és a rossz harcát. A mai vasárnapon ezt az igazságot szeretném a középpontba állítani.

 

Jézus Krisztus szenvedése, értünk vállalt halála és föltámadása a jó és a rossz harcát, drámáját jeleníti meg, Ne feledjük, a jó a rend, a rossz a rendetlenség, a rendezetlen. Az ember drámája, hogy nem a rendet választja, ez a paradicsom tragédiája. A rend az Isten teremtette világ rendje. Ez jelenik meg a paradicsomban, az ember is ennek a rendnek a részese.

 

A teremtés rendjében

az ember Isten szövetségese!

 

Amíg az ember Isten szövetségese, addig fogékony és érzékeny a rendre, addig társa a másik embernek a rend világában. A mai ünnepen Jézus Krisztus szenvedését, halálát és feltámadását elmélkedjük át. Arra kell gondolnunk, hogy az ember egyetlen feladata, tanuljon ebből a drámából, állítsa helyre a rendet önmagában, emberi kapcsolataiban és a világban.

 

A rend a jó diadala!

 

Olyan világban élünk, amely támadja a rendet, amely támadja Isten és ember kapcsolatát, amely világ végeredményben tönkreteszi ember és ember kapcsolatát, az emberi életet. A rossz jelen van egyéni életünkben. A rendetlenség is jelen van emberi életünkben, világunkban is. Saját tapasztalatunk, hogy nehezebb jónak lenni, mint rossznak.

 

Nehezebb rendet teremteni, mint mindent magára hagyni. A rendetlenség miatt végveszélyben van az emberiség. Ez a rendetlenség, ez az istenellenesség, ez a hitetlenség szinte nyom bennünket lefelé. Azon is kellene többet gondolkodni ezen a mai napon, hogy hogyan tovább? Hogyan tovább mi keresztények? Mi, akik üldözöttek vagyunk, hogyan menjünk tovább?

 

Nincs más lehetőségünk, egyetlen lehetőségünk van, elgondolkodni azon, hogy csak az az ember építi a jövőt, aki Istenre figyel és magáévá teszi az isteni akaratot, amely isteni akarat az egész világ sorsát, az emberi életünket Isten és ember közös történeteként értelmezi és értékeli. Amikor megjelennek az istentagadók, akkor nekünk sajátos a helyzetünk.

Az idei húsvéton bizony nem a világ sorsával kell foglalkoznunk elsősorban, hanem az egyéni küldetésünkkel, a keresztény küldetésünkkel, mert ez az egyetlen lehetőségünk. Mi képviseljük azt az erőt, amely húsvét ünnepén szabadult fel, a jónak az erejét, a rendnek világát. A görögök nagyon bölcsen gondolkodtak, mindig sokat köszönhetünk nekik.

 

A mai világ pusztítja mindazt, ami ebből a világból, mint figyelmeztetés még megmaradt. El akarja tüntetni azt az erőt, amely mindent, ami jó, le akar nyomni és az emberi életet akarja meghatározni, de nem a jó felől. A görögök ennek a civilizációnak megteremtői, - tegnap is említettem - ugyanakkor a kereszténység bölcsője is ott ringott Szíriában.

 

Végeredményben az emberiség ellen kettős támadás zajlik, egyrészt a civilizáció ellen, másrészt a kereszténység ellen, mind a két érték ellen, ami az egyetemes emberi élet számára ajándék. A görögök mit mondanak, egy emberi közösség mikor pusztul el? Ma az emberi közösség ellen történik támadás, azt mondják a görögök, hogy ez három lépésben történik.

 

Az emberi közösség elleni támadás:

az anómia,

az anarchia

 és a káosz!

 

Az első az anómia. A lélek egészséges egyensúlyának a megszűnése. Amikor ez a lelki egység megszűnik bennünk, akkor még nem látja esetleg senki, még a körülöttünk lévő világ ebből esetleg semmit sem vesz észre, de a bomlás már elindult külön-külön mindegyikünk lelkéből, mindegyikünk egyensúlytalanságából, békétlenségéből. Amikor a mi lelki, egyéni belső életünket nem az Istennel való kapcsolat határozza már meg. A bomlás itt kezdődik.

 

A másik az anarchia. Amikor a veszély már megjelenik a társadalomban, a mindennapi életünkben is. Bizonyos e világi hatalmak még mindent megtesznek azért, hogy az egység látszatát fönntartsák. Ma Európában, de a világ más részein is ezt tapasztaljuk. Vannak emberi erőfeszítések, hogy valamiképpen a rend látszatát még fönntartsuk, de ez már csak erőlködés.

 

A harmadik a káosz. Amikor eljut oda az emberi közösség, hogy már semmi se számít. Eljut oda az ember és a világ, hogy már a rend látszatával sem törődnek. Olyan világban élünk, amelyben a hangadók azok, akiknek a lelki békéjük már régen nem létezik. Akiknek minden törekvése az, hogy a közösséget megfosszák minden rendtől és békétől. Azzal is találkozunk az ő művük nyomán, hogy már a látszat se számít. Ők egy másik világ szervezői, munkálói. Egy ilyen másik világ készítői! Magától értetődően biztosak abban, hogy legyőzték a jót.

 

Húsvét élesen elénk állítja az emberi élet drámáját, a jónak és a rossznak harcát, a rendnek és a rendetlenségnek a harcát. Abban higgyünk, hogy az életet azok vitték mindig is tovább, akiknek a lelkében rend van, amely rend istenkapcsolat ajándéka, isteni értékek világa. Azok számítottak mindig az emberiség történetében, akik olyan emberi közösségeket építettek, ahol a rend biztonságot és viszonylagos nyugalmat tud teremteni annak ellenére, hogy a rossz is mindig jelen van bennünk is és a világban is.

 

Ezen az idei húsvéton ezért kellene nagyon imádkoznunk, mert ez határozza meg a hogyan továbbot. Hogyan tovább? Hogyan tovább üldözött keresztények a világ számtalan pontján? Hogyan tovább Európában üldözött keresztények? Egyetlen út van, visszatalálni Istenhez és ebben a kapcsolatban a világ rendjét munkálni, amelyből származik a mi társadalmunknak, a mi mindennapjainknak is a java, a boldogsága, a jövője!

Ebben a szellemben

kívánok mindenkinek áldott húsvétot!

Gazdagodjunk Jézus példájából és segítségével

induljunk el küldetésünk útján az emberek felé!

 

+  A M E N  +

 

 

Imaszándék a Mi Atyánkhoz

 

Kedves Testvérek!

Ezt a szentmisét Európa keresztény népéért ajánljuk fel. Talán még lehet ezt mondani, hogy népről van szó, bár kisebbségben vagyunk. Az Európai Unió nem szereti a kisebbségeket.

 

Kérjük ebben az imádságban az Isten kegyelmi támogatását,

hogy induljunk tanúságtevő utunkon!

 

Mi Atyánk…

 

Könyörögjünk

Istenünk, örök jóságoddal oltalmazd Egyházadat, hogy húsvét szent titkának ünneplése által megújulva eljusson a dicsőséges feltámadásra Krisztus, a mi Urunk által.                        Amen

 

 

Szentmise befejezése

 

Kedves Testvérek!

Az áldással befejeződik a szentmise, gondoljunk arra, hogy az isteni áldás az Egyházon keresztül áradt a századok során erre a világra. A romboló erők, a rossz oldalán állók, a rendetlenség, rendezetlenség oldalán állók a legnagyobb ellenségei az Egyháznak. Így is mondhatnám, nem az Istennek, - Isten nekik nem számít – nem is a hitnek – fogalmuk sincs arról, mit jelent a hit - az Egyháznak, amely megjeleníti a keresztény életet, az önkorlátozó emberek életét, akik az életüket a közösség tagjaként képzelik el és élik. Ez az erő - ijesztő!

 

Most fogadjuk az Egyház áldását, az Egyházon keresztül az Isten áldása érkezik hozzánk, az Isten lelki ereje, amely ennek az emberi drámának a jó kimenetelét jelentheti. Ebben a szellemben legyen igazi ünnepünk, mert ünnepelni is elfelejtettünk már. Ez a világ nem akar ünnepelni, munkaszüneti napokat akar, jókat enni. Legyen, senkinek nincs ez ellen kifogása.

 

Nehogy azt gondoljuk, hogy ez a húsvét! Nehogy azt gondoljuk, hogy ez a lelki világ. A harc nem a gyomrunkon dől el. Többről van szó! Holnap húsvéthétfő lesz. Húsvéthétfőn az emmauszi tanítványok emlékét idézzük, akik elindultak, csapot-papot otthagytak.

 

Aki egyszer Krisztussal találkozott,

azt az Isten visszatereli!

Az Isten áldása legyen velünk!

 

 +  Á L D Á S  +