Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP C év 2019-02-03 00:00:00Olv.: Jer 1,4-5.17-19 – 1Kor 12,31-13,13 – Lk 4,21-30

         A názáreti zsinagógában                 

KOZMA IMRE OH ATYA SZENTMISÉJÉRŐL

Interneten: http://www.kozmaimre.hu/

Szentmise bevezetése

Szeretettel köszöntöm a Testvéreket! Ezen a mai reggelen egy levelet szeretnénk felolvasni. Kaptuk! Figyeljünk erre a levélre! Állva hallgatjuk a levelet! Meglepetés: Szent Pál szeretet himnuszát olvasták fel. Ezt a levelet annak idején Pál apostol a korintusiaknak írta, aztán különböző egyházközségekben tovább adták, hogy mindenki meghallhassa ennek a levélnek az üzenetét. Egyik keresztény gondolkodó azt mondta, ez a lelkiismeret vizsgálatra, mint lelki tükör áll elénk. Ha a műfaját, üzenetét meg akarjuk fogalmazni:

Szent Pál szeretet himnusza

a keresztény emberszeretet örök mintaképe!

Szentbeszéd

Kedves Testvérek!

Nagyon sokszor találkozunk ezzel a sajátos emberi kijelentéssel:

Isten elhagyta a világot! Isten elhagyott bennünket!

Ne felejtsük el:

Isten soha se hagyja el a világot!

Isten soha se hagy el egyetlen embert sem!

Istent csak kiűzni lehet a világból! Istent csak az ember maga

utasíthatja el, kiűzheti az életéből! Ennek a világi megfogalmazásnak

és ennek az igazságnak fényében gondolkodjunk el azon:

Mekkora hatalom az Isten szeretete!

Mekkora hatalom az emberi szeretet!

Ugyanakkor milyen gyönge ez az emberi szeretet.

Isten szeretete is gyönge a világban, amit azzal magyarázhatunk:

 

A szeretet a rosszat nem viszonozza rosszal!

Ez látszólag gyöngeség, valójában hatalmas erő!

Ma hallottuk a prófétának, Elizeusnak az üzenetét, aki Isten prófétája, aki Isten nevében beszél, aki Isten követe ebben az emberi világban. Nehéz sors! Isten szövetségesének lenni nehéz sors! Ugyanakkor Elizeus megkapja a bátorítást: Öröktől fogva szerettelek! A kérdés az, mennyit jelent ez nekünk embereknek? Föl tudjuk-e dolgozni lelkileg, mit jelent az, hogy az Isten öröktől fogva szeretett bennünket! A Jelenések könyvében a szent író ezt így fogalmazza meg: Isten előbb szeretett! Mi csak válaszolunk az Isten szeretetére! A próféta hallja Isten bátorítását és akkor Isten még hozzáteszi:

Veled Vagyok! Megerősítettelek!

Ez az isteni szeretet ereje!

Ehhez mérhető valamiképpen az ember szerelmes szeretete,

amely szeretetből születik az ember erre a Földre!

Az ember, akit már születése előtt szeret két ember,

egy anya és egy apa! Aztán egy életen keresztül – jó esetben –

kísérik a világra született ember életét. Mekkora erő!

 

Jézusban megjelenik az Isten szeretete

Hallottuk az evangéliumot, megjelenik ebben a világban az Isten szeretete! Jézus mondja: Ma beteljesedett az Írás! Jézus az Atya szeretetére hivatkozik, küldetése egy az Atya tervével! Jézus küldetése, hogy kinyilatkoztassa nekünk az Atyaisten szeretetét:

Isten előbb szeretett bennünket!

Öröktől fogva szeret, velünk van és megerősít minket!

Kiűzhetjük az Istent

De az ember - ez a történelem tragédiája - kiűzheti Istent a világból! Az ember kiűzheti Istent az egyéni életéből! A mai vasárnap erre a tragikus emberi magatartásra hívja fel a figyelmünket! Európában élünk, a Kárpát-medencében élünk. Európából kiűzhetjük az Istent. Az európai ember kiűzheti életéből az Istent. Ez a fajta emberi magatartás ott Názáretben kezdődött 2000 évvel ezelőtt! Ez folytatódik napjainkban. Európában ez a sajátos magatartás nem 2000-ben, 2015-ben, 2018-ban, 2019-ben jelentkezik, évszázadokkal ezelőtt, minimum 200 évvel ezelőtt, amikor az európai ember az ész istennőjét trónra helyezte Isten helyett!

Az Európai Unió bírósága kimondta pár évvel ezelőtt: Olaszországban le kell szedni az iskolák falairól a feszületet. Azóta is mélyreható lépések történtek. Egyet ne felejtsünk el, ha leszedjük a falakról a feszületet, akkor az emberi élet alapjait tesszük tönkre. Ha az emberi kapcsolatokban csak a szerelem marad meg, akkor nem születnek meg az emberek. Európában az emberi élet alapjait összetörték. Európa megöregedett. Európában nem születnek meg a gyerekek. Hogyan akarják pótolni ezt az embertelen veszteséget?

Európában ezzel a bírói döntéssel kiűzték az Istent, megszüntették az európai kultúrát. Az európai kultúra a kereszténységhez kötődik, a keresztényégből nőtt ki, ezzel a döntéssel ez a kultúra megszűnt. Ma ezzel a kérdéssel szembesülünk, el kell gondolkodnunk azon, hogy miképpen rendezhető Európa sorsa, az európai ember élete? Hallottuk a mai evangéliumban:

Isten jelenléte nélkül

az ember lemond az emberi élet isteni elgondolásáról!

A kérdés az, Isten – aki így gondolta el az életünket – visszahívható-e? Vissza tudjuk-e hívni a világunkba, vissza tudjuk-e hívni az egyéni életünkbe az Istent? Ez sötét, komor kép, amivel ma szembesülünk itt Európában és Magyarországon is. Egy kis reménysugár az, hogy mi magyarok vagyunk, hogy mi itt élünk egészen sajátos keresztény történelmi küldetéstudattal. Talán Szent Pió Atyának a jövendölése valamit sejtethet velünk. Olyan örömmel írjuk le ezt a jövendölést és osztogatjuk egymás között. Az igazságát is engedjük be az életünkbe! Ma azt mondtam, hogy Istent ki lehet űzni Európából, ki lehet űzni az egyéni életünkből, kockáztatjuk az emberi élet jövőjét és Európa jövőjét.

Magyarország szent vállalkozása

Gondoljunk arra, hogy itt Magyarországon más gondolatok vannak!

Egy szent vállalkozásnak vagyunk a tanúi!

Magyarország az emberi életet és az emberi élet jövőjét

isteni alapokra helyezi akkor, amikor

egy férfinek és egy nőnek a szerelmes szeretetére hivatkozik!

 

Innen várja és reméli a magyar élet – picit mondhassam ezt is –

és az európai emberi élet újjászületését!

 

A mi gyerekeinkben reméljük ezt, akik megszülettek tegnap,

ma és reméljük, hogy holnap, holnapután is megszületnek!

Történelmi tapasztalatunk van ezzel kapcsolatosan

A magyar keresztény királyság születése pillanatától kezdve sajátos helyzetbe került. Ma sokszor még ilyet is hallunk, hogy a törökök testvérnépek, testvéreink. Minden ember a testvérünk, maradjunk ennyiben. Amikor igyekeztünk a Kárpát hazába megérkezni, akkor két-háromszáz éven át sajátos közelségben és bizonyos kapcsolatban éltünk a török népekkel. Ez nem jelent vérszerinti összetartozást, legfeljebb vérkeveredésről lehet szó, volt is, van is. Amikor a török politikai terjeszkedés elkezdődött, akkor szembe találták magukat velünk, azzal a magyar királysággal, amely a középkorban Európa egyik legnagyobb hatalma volt. Ennek a királyságnak lett vége 1526-ban a mohácsi vésszel, elvéreztünk.

Aztán a hódoltság több mint másfél évszázada. Amikor mindannak vége lett, mind e közben védtük a nyugati kereszténységet védőbástyaként. Ki veszi számba, hogy nálunk a várakat nem azért építették, hogy az urak várakban lakjanak, hanem ezek védő feladatot töltöttek be. Ezért nem mondjuk azt, hogy Burgerland, hanem Őrvidék. Azok a várak védelmet jelentettek. A török hódoltság végére elfogytunk. Aztán szükséges volt a sajátos betelepítés. Bizonyos értelemben integrálni is tudtuk ezeket az embereket. Csodaszámba vehetjük sváboknak, szászoknak és zsidóknak magyarsággá válását is.

De igazából nem sikerült ez az integráció, mert már nem volt elég erőnk hozzá, alig maradtunk. A török pusztítás után két és fél millió ember maradt. Utána később a szabadságharcainkban kiderült, - azok a nemzetek, akikkel az első 500 esztendőben, a Szent Istváni eszmeiség jegyében jól együtt éltünk -  hogy a mai jelenünk ezek miatt dőlt el, részben a keresztény harcaink miatt és a különböző betelepítések miatt, az a fajta egység, amely a Szent Istváni magyar királyságban jelen volt, soha nem tudott többé visszajönni. Ennek lett a következménye az első világháború és most itt vagyunk.

Pió Atya jövendölése – legyen ez vigasztalásunkra – a magyarságnak ezt az élet-halál harcát akarja valamiképpen nemcsak emlékezetessé tenni, hanem ennek az Isten előtti értékét is kimondani. Pió Atya felé fordulunk! Reménykedjünk! Ne felejtsük el, ha Istent vissza tudjuk hívni Magyarországra, - ez kevésnek tűnik, mert Európa részei vagyunk - akkor van remény arra, hogy az emberi élet megint biztos alapra helyeződik, Isten áldásával a férfi és nő szerelmes szeretetkapcsolatára. Van remény arra, hogy akkor

Magyarország - és jó lenne, ha Európa is - meg tudna újulni

az isteni áldás erejével és erejében!

Hiszen azé a Föld, aki benépesíti!

A mai vasárnapon az isteni szeretet és az emberi szeretet csodájára, nagyságára gondolunk, amikor az emberi szeretet gyöngeségét is látjuk! Hiszen mindig számíthat az ellenséges gondolkodó arra, hogy mi, ha igazán keresztények vagyunk, akkor a rosszat soha sem viszonozzuk rosszal. Ez a világ szemében gyöngeség, de a legnagyobb erő, mert a fizikai erő és az erőszak a Lélek erejével semmire se megy. Itt a perspektíva!

Megkaptuk tanácsképpen a keresztény emberszeretet útmutatóját!

Ha ezt komolyan tudjuk venni, akkor ezzel az életre mondunk igent!

+  A M E N  +

Imaszándék a Mi Atyánkhoz

Kedves Testvérek! Nem mondhatunk le - ha józanok vagyunk – az Isten szeretetéről! Nem mondhatunk le – ha emberi életet akarunk élni – egymás szeretetéről! Nincs más út! Aki más úton jár, nem csupán istenellenes, hanem emberellenes is!

Kérjük a Jóisten kegyelmét, hogy az ő szeretetében és egymás szeretetében megújuljunk!

Mi Atyánk…

Szentmise befejezése

Kedves Testvérek! Holnap, február 4-én ünnepeljük, hogy harminc évvel ezelőtt ezen a napon alakult meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Ez hívő keresztény közösség műve, amely megértette, hogy szeretetcselekedetek nélkül, önzetlen, önkéntes, cselekedetek nélkül nincs kereszténység. Ezt a nagy titkot szívemben őrzöm. Harminc évvel ezelőtt, iszonyú kemény kommunista ellenőrzés alatt – minden vasárnap fölírták a templom előtt álló autók rendszámát – az emberek nem voltak gyávák, mertek kockáztatni és ebből kegyelmi mű lett!

Gondoljunk erre, ezekre az emberekre. Lassan az igazi nagyok elmennek, de a gyerekeinkben, a fiatalokban jó lenne újra éleszteni ezt a gondolkodást, mert ha ez nincs, akkor Isten sincs a világunkban. Isten a cselekedeteink által van jelen világunkban, különben egy eszme. Holnap a Zugligeti templomban 12 órakor lesz az ünnepi szentmise. Emlékezünk azokkal, akik beálltak a sorba és akik ma már sok ezren sok száz máltai intézményben teszik a dolgukat.

Ugyancsak holnap este itt a kápolnánkban – itt mindig van szentmise - ½6 órakor sajátos megemlékező szentmise lesz. Egy fiatalasszony halt meg itt a kórházunkban keresztényként. Az egész kórház rácsodálkozott egy 43 éves asszony halálára, ahogy ezt a helyzetet szemlélte, ahogy átélte és ahogy elköszönt tőlünk! Holnap este érte imádkozunk. Megköszönjük az életét, bizonyára szép lehetett, nem tudom, de a halála példa volt számunkra.

Ma Szent Balázs-áldásra készülünk. Szent Balázs vértanú püspök ünnepe van, a torokbajjal küszködők védőszentje, egy gyermeket mentett meg csodálatos módon. Erre emlékezve Balázs áldást adunk innen mindenkinek, aki egyéni áldást is kér, az utána megkaphatja.

+  Á L D Á S  +

Szent Balázs vértanú püspök közbenjárására

szabadítson meg Isten titeket a torokbajtól és minden más bajtól!

Áldjon meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek! Amen

A szentmise véget ért, menjünk békében! Istennek legyen hála!