Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP C év 2019-10-27 00:00:00Olv.: Sir 35,15b-17.20-22a – 2Tim 4,6-8.16-18 – Lk 18,9-14

         A farizeus és a vámos

                 

KOZMA IMRE OH ATYA SZENTMISÉJÉRŐL

Interneten: http://www.kozmaimre.hu/

 

Szentmise bevezetése

 

Minden Föld imádjon téged Isten

és énekeljen néked!

Dicséreted zengjen nevednek ó Fölséges!

 

Kedves Testvérek! Miért jövünk mi ide a templomba? Valamiképpen ezt az igazságot szeretnénk méltó módon kifejezni: Imádkozni jövünk a templomba, Isten kegyelmét szeretnénk elnyerni, mert erre az isteni erőre szükségünk van a mindennapjainkban!

 

Ezen a héten Mindenszentek ünnepére készülünk! A nagyokat sorolják fel számunkra, akik a nagy megpróbáltatásból érkeztek Isten színe elé! Ezt a szentmisét egy meghalt „névtelen” hős Testvérünkért ajánljuk fel, akit a partizánok felakasztottak annak idején! Valójában csak az Isten és az övéi tartották és tartják számon az ő életét! Hányan vannak névtelenek?

 

Mi abban a hitben vagyunk itt,

hogy az Isten számon tartja az életünket!

Istennek fontos mindegyikünk élete!

 

Szentbeszéd

Kedves Testvérek! Az áldással minden egyes szentmise, vagyis a közös ünneplésünk befejeződik és elindulunk haza az útjainkon. A kérdés az:

 

A szentmise után milyen emberként szeretnénk

az imádság házából elindulni?

 

Hallottuk, két ember ment föl a templomba imádkozni, egy farizeus és egy vámos. A farizeus a vallásos élet példaképe volt az emberek előtt. A vámos megvetett bűnös volt. A farizeus a tetteit hozta az Isten elé és egy felsorolással állt elő. A vámos a saját életét hozta az Isten elé és könyörgött az Isten irgalmáért, megbocsátásáért! Azt hallottuk:

 

A vámos megigazultan ment haza,

a másik nem!

 

A kérés az:

Szeretnénk-e megigazultan hazamenni

a mai vasárnapon és alkalomról-alkalomra,

amikor összegyűlünk imádkozni, akár közösségben,

akár közösségen kívül egyéni imádságainkban?

 

Nagyon fontos, hogy a megigazulás fogalmával mindenképpen ismerkedjünk meg!

Mindegyikünknek ez a célja, mi másért jönnénk ide:

Az Isten tegyen bennünket igazzá!

Az Isten! Ne a másik ember!

 

Szembesüljünk! Mit jelent maga a fogalom: megigazulás?

Már a szó is sok mindenre utalhat annak, aki elkezd gondolkodni.

A mindennapi értelemben – talán mondhatom így is –

világi értelemben azt jelenti: az ember sikerre viszi az ügyét!

Talán azt is lehetne mondani: fény övezi az ember jogát!

 

Lépten-nyomon találkozunk ezzel a kérdéssel: Várjuk az igazságszolgáltatását, várjuk, hogy igazat adjanak. Az ember életében ez nagy kérdés. Erkölcsi értelemben elsősorban nem arról van szó, hogy hogyan lehetne kimutatni az ártatlanságunkat. Sokkal inkább arról van szó:

 

A mindennapokban hogyan tudjuk megmutatni

emberi magatartásunkat, emberhez méltó magatartásunkat

kapcsolatainkban és egyáltalán a világban!

 

Ha megpróbáljuk fölbontani magunk számára ezt a fogalmat,

akkor kérdések lehetnek bennünk:

Lehet-e az ember megigazult az Isten előtt?

Ha ezt a gondolatot meg akarjuk érteni, akkor onnan lehet elindulni:

Ki olyan nagy, mint az Isten?

 

Van, aki perel az Istennel. Az ember veszi azt a bátorságot, mert van szabadsága, van szabad akarata, hogy perel az Istennel, perbe száll az Istennel a maga igazságával, az igazságos Istennel! A bölcs az, aki rábízza az Istenre a bűnökkel terhelt életét és várja Isten igazságszolgáltatását. Mekkora bölcsesség, ha az ember Isten kezébe teszi a sorsát, aki igazságos! Ó, mennyiszer emlegetjük az igazságszolgáltatást Istennel kapcsolatosan is! Isten biztosan mindent tud, éppen ezért Ő tud igazságot szolgáltatni az embernek! Való igaz!

 

Csak mekkora botorság perelni az Istennel! Megtehetjük, csak méltatlan és azt is mondhatnám, hogy értelmetlen. A Bibliából számtalan történetet tudnánk felhozni ezzel kapcsolatosan, mondjuk Jób történetét, ami mindenki számára valószínűleg ismerős.  Jób, aki igaz ember volt a Biblia szerint és perel az Istennel. Jób mégsem fél a szembesítéstől, mert nagyon jól tudja egyrészt, hogy az Isten igazságos, másrészt Jób úgy élte az életét, hogy mindig igyekezett megfelelni az Isten elvárásainak és igyekezett teljesíteni az Isten akaratát!

 

Megigazulni! Jób valami jogot is élvezhetett, hiszen ő mindig az Úr akarata szerint igyekezett élni. Akik általában a mindennapjaikban perlekednek az Istennel, azok nem Jób világához tartoznak! Azon gondolkodunk, hogy az ember lehet-e megigazult az Isten előtt? Isten mindent megtesz azért, hogy mi olyanok legyünk, amilyennek Ő elgondolt bennünket!

 

Amit az Isten elvár tőlünk, ezt egyetlen szóval így lehet mondani: Az Igaz!

Legyünk igazak! Valójában az Isten ezt várja el tőlünk! Ez rendkívül fontos!

 

A megigazulás Jézus Krisztusban van! Ezért nagyon fontos a mi hitünk,

a Krisztushoz tartozásunk! A megigazulás fogalma teljes valóságában

Krisztus életében és példájában bontakozik ki számunkra!

A Szentírás határozottan és egyértelműen így mondja ki: Jézus az Igaz!

Jézus értünk Emberré lett, mindazt magára veszi, amit az Atya elvár tőle! Jézus az Igaz, a szolga! Jézus, mint a szolga, mindenben teljesíti azt, amit az Atya elvár tőle, teljesíti az Atya akaratát! Ebben a kapcsolatban jelenik meg a világ számára a megigazulás! Jézus a szolga, aki az életével, az Atya akaratának a teljesítésével még a gyalázatos halált is vállalja, ami abban a korban a leggyalázatosabb módja volt az ember elítélésének, kivégzésének. Jézus meg akarta dicsőíteni az Atyát! Erre a válasz az Atya igazolása, amit a Bibliában olvashatunk:

 

Jézus az Atya által igazolt!

Az Atya válasza Jézus egész életútjára a feltámadás!

Jézus feltámadása a mi megigazulásunkra történik!

 

Az ember nem képes a törvény megtartása által igazzá válni az Isten előtt! Jézus igazságában, amit az Atya igazol, nem a törvény teljesítése által igazolódunk meg, hanem az Isten ajándéka által, a kegyelemben igazolódunk meg, az Isten mindent megbocsátó szeretetében! Ezáltal leszünk Isten gyermekei! A Biblia figyelmeztet bennünket: Egy ember által jött a halál és egy Ember által jött az igazság! Mindannyiunk lehetősége, hogy igaz életet éljünk!

 

Egyikük, a vámos megigazultan ment haza!

Mi nem csupán azért vagyunk itt, mert ünnepnap van,

vasárnap van, törvény van, hanem azért vagyunk itt:

Megigazultan szeretnénk innen mindannyian elmenni!

 

Ne felejtsük el: A megigazulásnak hosszú útja van!

Így is mondhatnám: A megújulásnak hosszú útja van!

 

Egyikünk sem olyan egészséges, létünk első pillanatától kezdve magunkra hoztuk a bajt a bűnnel, az Isten megtagadásával. Ez azt jelenti, hogy mi rászorulunk az Atya oltalmára, gondoskodására és Jézus tanítására, példájára! Nem vagyunk erősek, valójában a mi általános létformánk nem az erő, hanem a gyengeség, mindegyikünk ebből a felismerésből indul el.

 

Ebben a világban élünk, amely világ nem fogadta be a világosságot,

jobban szerette a sötétséget, mint a világosságot!

Az ember izgalmas kalandja lehet, hogy kiutat keres a sötétségből!

Ez az ember első lépése a megigazulása felé: kiút a sötétségből!

 

Az ember amikor rátalál a világosság forrására, Istenre, aki a szeretet,

akkor az Istenben a szeretetet ünnepli, az életet ünnepli,

mert a szeretet maga az élet! Hosszú az út, amely innen indul!

Jézus a tanító ezen az úton, sajátos tanítási módszerei vannak!

 

Nem azok, amiket ilyen-olyan-amolyan tanítási rendszerek

megismertetnek velünk. Jézus egyszerű tanítása: megy az úton

és hív bennünket, hogy kövessük Őt! Vele együtt járjunk az úton!

Jézus vezet bennünket, megmutatja irántunk a szeretetét, ami az élet!

 

Ezzel a szeretettel szeretnénk találkozni mi itt vasárnapról-vasárnapra!

Ha ez komolyan megtörténik, akkor kiderül az, hogy egymással is

szeretet kapcsolatában vagyunk, ami az élet kapcsolata!

E nélkül nincs emberi kapcsolat! Első az Istennel való kapcsolat!

Felismertük Isten szeretetét, igazságtevő jóságát, hatalmát!

Jézus hív bennünket erre az emberhez méltó útra!

Ha ezen komolyan elgondolkodunk,

akkor van remény arra,

hogy ma is megigazultan mehetünk innen haza!

 

+  A M E N  +

 

Imaszándék a Mi Atyánkhoz

 

Kedves Testvérek! Megigazulásunk nem az ártatlanságunk kérdése, hanem embertársainkkal a mindennapi cselekedeteink kérdése! Ehhez a megigazuláshoz egy életkép: Az egyik kolostorban annak idején egy apácának látomásai voltak. Az egyházi vezetés föltette a kérdést: látomások, vagy farizeizmus? A helyzet kivizsgálására Néri Szent Fülöpöt küldték el, akit Róma plébánosként ismertek.

 

Amikor odaérkezett a kolostorba kis eső volt, jól belelépkedett a sárba. Amikor köszöntötte az ünnepeltet, levette a cipőjét és kérte, hogy legyen szíves és tisztítsa ki. Erre a látomásos: Mit képzel maga? Szent Fülöp némán fogadta és jelentette a hatóságoknak: nem szabad foglalkozni a látomásokkal! Valóban nem álmokkal, nem illúziókat kell foglalkozni.

 

A mindennapjainkban az isteni kegyelem erejében

az egymással való kapcsolatainkkal kell foglalkozni!

Most ezért imádkozunk, hogy ez sikerüljön!

 

Mi Atyánk…

 

Könyörögjünk!

Kérünk Istenünk, működjék hatékonyan bennünk a szentáldozás kegyelme, hogy amit most a szent színek alatt magunkhoz vettünk, azt a maga teljes valóságában is elnyerjük Krisztus, a mi urunk által!                                                                                                                     Amen 

 

Szentmise befejezése

 

Kedves Testvérek! A héten, pénteken lesz Mindenszentek ünnepe, parancsolt ünnep, itt este 1/2 6 órakor lesz a szentmise! Szombaton halottak napja. Szombaton már a vasárnapot ünnepeljük, a halottak nem kapnak annyi imádságot és kegyelmet. Pénteken este a szentmise után a halottakról külön megemlékezünk egy rövid szertartással.

 

+  Á L D Á S  +