Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

HÚSVÉT III. VASÁRNAPJA A év (2020.)2020-04-29 00:00:00 

 

 

Olv.: ApCsel 2,14.22-23 – 1Pét 1,17-21 – Lk 24,13-35

         Az emmauszi tanítványok

 

Szentmise bevezetése

Jézus él!

Ezt az örömet fejezi ki

a húsvét vasárnapja utáni időszak!

 

Szeretettel köszöntöm a Testvéreket húsvét harmadik vasárnapján! A vasárnapok Jézus feltámadása utáni találkozásairól szólnak, életet hoznak azoknak, akikkel találkozik, általuk a világnak is új életet, a megváltott emberi élet ajándékát akarja adni. Jézussal szövetségben, egymással összetartozva a megváltott világot szeretné megteremteni minden ember számára! Sajnos ezeknek a találkozásainknak akadálya van, fertőzött, bűntől, bűnnel fertőzött a világ!

 

Egyszerűen így mondhatom:

Vírusos az a világ,

amelyben az ember csak magára gondol!

Végeredményben ez a bűn!

 

Jézus ki akar bennünket szabadítani

önmagunk fogságából!

Közösségre akar vezetni bennünket

Önmagával, egymással!

 

Lehetőségünk van arra, hogy őszintén önmagunkba nézzünk, bűnbánatot tartsunk, bűnvallomást tegyünk és elinduljunk Jézussal a megváltottak útján az új világ fölépítésére.

 

 

Szentbeszéd

Jézus él! Feltámadott!

Új életébe szeretné bevonni az embereket!

 

Kedves Testvérek! Mi is ismételjük ezt az örömteli köszöntést: Valóban feltámadt az Úr! Annak is örülök, hogy ez az első jó hír még egy félmondattal gazdagodott is: Megjelent Simonnak! Egy gondolattal szeretném megvilágítani ennek a fontos köszöntésnek értelmét.

 

Simon volt az, aki vallomást tett az apostolok nevében! Kinek tartják Jézust az emberek? Kinek tartotok ti Engem? Péter válaszol: Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia! Te vagy a Messiás! Jézus ezt a dicsérő mondatot mondta Péternek: Boldog vagy Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az Én mennyei Atyám! Ezért te Péter vagy és Én erre a sziklára építem Egyházamat és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta!

 

Ez a Péter, aki a vallomást tette és aki Jézusnak ezt az elismerését hallhatta, ez a fogadkozó Péter később háromszor tagadta meg Jézust. Amikor fogadkozását Jézus hallgatta, akkor óvatosságra intette Pétert: Mielőtt a kakas szól, háromszor tagadsz meg Engem, majd megtérvén, megerősíted Testvéreidet! A mi számunkra ez az epizód azért nagyon fontos, mert Jézus nem vonja vissza, amit Péterrel kapcsolatosan jövendöl, hanem:

 

Megtérvén megerősíted Testvéreidet!

 

A mai vasárnapon azt hangsúlyozom, hogy Jézus él, és találkozni akar velünk! Ennek a találkozásnak következménye, hogy az ember fölismeri Krisztus titkát, megtér, új életet, a megváltottak életét éli. Ez az ember Krisztus kegyelmi támogatásával új világot épít! Ez a gondolat az, ami kopogtat szívünk ajtaján! Jézus él! A feltámadt Jézus életét éli! Az emberek gondolkodtak - mind a mai napig - hogy milyen testben élt a föltámadott Jézus?

 

A mai ember így közelíti meg ezt a titkot: Jézus létformája más, mint a halála előtti léte! Milyen választ jelent ez nekünk? Nem tudunk többet mondani, de azt igen, hogy Jézusnak ez a más létformája azt jelenti, hogy feltámadása utáni megjelenésének új formájával szembesülünk. Ez a megjelenésének, létének új formája a közösségi létforma, közösség az emberrel, de egészen sajátosan a hívők közösségében él tovább Jézus ebben a világban. Nekünk ebből a titokból kell valamit megsejtenünk Jézus új életéből.

 

Jézusnak a hívők közösségében megtapasztalható

új életéből kellene

gyarapodnunk és új életet élnünk!

 

A hívők közössége azoknak az embereknek közössége, akiknek hite van, akik fölismerték, hogy Jézus az igazság. Akik fölismerték, hogy Jézus szavához igazodni maga az élet! A hívő Testvérek közössége, a hívő emberek közössége. Ez más közösség, mint ami általában minden emberrel való közösségünket jelenti.

 

Minden emberrel közösségben vagyunk,

ez a felebaráti közösség!

Minőségileg más a hívők közössége,

 akiknek küldetése is van,

akik úgy léteznek ebben a világban,

 mint a kovász, mint a só, mint a fény!

 

A hívő közösség legfontosabb elemeit vizsgáljuk, akkor első elem a Kenyértörés közössége! Ez a legalapvetőbb közösség ember és ember között. Akivel megtöröm, megosztom a kenyeremet, azzal tartozom igazán össze! Az első keresztényekkel kapcsolatosan ezt az örvendetes hírt halljuk, hogy mindenük közös volt! Nem volt nélkülöző köztük!

 

A hívő közösség második eleme, hogy senkinek nem az egyéni törekvése, az egyéni sikerei a fontosak, hanem minden tett a közösséget építi! A közösség java, mai fogalommal a közjó megelőzi az ember egyéni javát. A hívő közösség sajátosan a közjó szolgálatában áll. Minden egyes ember törekvése, jótette a közösséget gyarapítja!

 

A hívő közösség harmadik eleme a szolgálat egymás javára, egymásért, a szeretetszolgálat! Amikor megalapítottuk a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot, akkor nem a nemzetközi nevet vettük át, hogy segélyszolgálat, hanem szeretetszolgálat! A szeretetszolgálat nem csak valamit ad a másik embernek, önmagát adja! A szeretetszolgálatban is valamit adunk az embereknek, amire szükségük van, de ebben sokkal inkább bent van a mi egész életünk.

Ezt a gesztust csodálatosan tapasztaljuk napjainkban,

amikor a koronavírus megpróbál bennünket!

Hány ember lelke szabadult fel a szeretetszolgálatra!

Ez ennek a világnak csodája!

 

Jézus más létformája a közösségben való létforma! Sajátosan a hívő közösségben való jelenléte Jézusnak. Ha erre gondolunk, mekkora kitüntetés a hívő közösséghez tartozni! Mennyire sajnálom azokat, akik nem találnak el ebbe a közösségbe, vagy akik nem vállalják ennek a közösségnek a normáit, azokat az értékeket, amikről pár szóval szóltam.

 

A mai evangélium sajátos megjelenése ez az egyetlen szó: Emmausz. Jézus, aki él, a velünk való közösségben elkísér Emmauszba! Jézus elkísér mindenkit a maga Emmauszába. Nagyon sokszor menekülünk gondjaink-bajaink, csalódásaink, megpróbáltatásaink világából valahova, Emmauszba. Micsoda fölismerés lehet, ha oda tudunk figyelni a mai evangélium üzenetére, mert Emmausz az a hely, ahol az ember a legmélyebbre süllyed és ebből a mélységből kitekintve minden gondja, csalódása után fölismerheti Jézust, az ő ajándékát, őt, magát! Jézus utána ment a két tanítványnak, csatlakozik hozzájuk, aggódik értük! Jézus utánuk megy, értük és velük megy az úton! Elmegy velük a legvégső határig!

 

Jézus jön értünk, hogy velünk jöjjön csalódásaink, megpróbáltatásaink útján és eljöjjön velünk a legvégső határig. A vitatkozók esetén szoktak ilyent mondani, amikor valaki az igazságát hangoztatja, elmentem a legvégsőkig, prózaibban így mondja: elmentem a falig. Jézus elment a két emmauszival és elmegy velünk a megpróbáltatásaink, csalódásaink útján, a mi emmauszunkig, ahol fölismerhetjük Őt! Ez a két emmauszi is, amikor kinyílt a szemük, akkor rádöbbentek arra, hogy micsoda ajándék volt, ahogy beszélgetett velük az úton. Micsoda bátorítás és erő volt, így fogalmazták meg ezt: lángolt a szívünk! Amikor fölismerték a Kenyértörésben, akkor azonnal: vissza Jeruzsálembe az apostolokhoz!

 

Fájdalmas út tud lenni a mi emberi utunk. Eljuthat mindegyikünk a maga Emmauszába. Ha ott magába tud szállni az ember, akkor nagy felfedezést tehet. Emmausz másik sajátos üzenete: aki Jézussal találkozik, abban megtérési folyamat indul el. Rendkívül fontos ez. Igazi gondunk-bajunk nekünk embereknek, hogy csalódunk a világban, csalódunk egymásban, csalódunk önmagunkban. Jézus, akivel ha találkozik az ember, a megpróbáltatásaink közepette figyelmeztet bennünket arra, hogy semmi oka nincs ennek a csalódottságnak, mert Istennek terve van a világgal, terve van velünk!

 

Mi az Isten terve a világgal?

Mi az Isten terve velünk?

Az, hogy Isten szeretetből teremtette a világot!

Az, hogy Isten bennünket szeret!

 

Ha az ember fölismeri ezt a szeretetet, akkor a csalódottság fölé emelkedik. Azt is megérti, hogy ez is a világ rendje. Az is az emberi életünk feladata, hogy ezt a szeretetet tovább kell adnia! Akkor az Isten terve valósul meg! Ha minél több ember találkozik ezzel az ajándékkal, akkor egyre több ember szeretete tölti be a világot!

 

Ez az új világ!

Ez a megváltott világ!

Ez Emmausz üzenete!

 

Aki találkozik Jézussal, annak küldetése van! Mi Isten önkéntesei vagyunk, elhívottak vagyunk, kitüntetettek vagyunk. Küldetést bízott ránk az Isten, ahogy Magdolnára, ahogy az apostolokra, ahogy a két emmauszira és mindenkire, akivel találkozik.

 

Küldetésünk van!

Tovább adni az Isten tervét

 a világgal kapcsolatosan

és velünk, emberekkel kapcsolatosan!

 

Ha mindezekre komolyan gondolunk, akkor be kell látnunk, hogy oly sokszor visszaesünk abba a profán világba, ahonnan elhívott bennünket az Isten, ahonnan meghívott bennünket a hívők közösségébe! Ebben a világban – ahonnan Isten minket kihívott - itt vannak a sötétség jelei, itt vannak a gonoszság, a szeretetlenség, gyűlölködés és egyebek.

 

Ezért felhívás ez a mi számunkra!

Kiáltsuk bele Jézussal ebbe a világa

a jóság, a szeretet, az életnek jó hírét!

Mutassuk is meg!

 

+  A M E N  +

 

 

Szentmise befejezése

 

Kedves Testvérek! Sajátos módon ünnepeljük a vasárnapjainkat ebben az időszakban. Isten áldását közvetítem mindenkinek! Köszönjük meg a Jóistennek, hogy mi lélekben mindenképpen ünnepelhettünk. Jobb jövőért, jobb világ jövőjéért imádkoztunk, a megváltott világért, amely világban Jézus jelen van általunk!

 

Mi ünneplőbe öltöztettük a szívünket, ne feledkezzünk meg Európa népeinek őshonos kisebbségeiről. Európa mindig emlegeti a kisebbségben lévőkért való felelősségét. Mindig valakit kinevez kisebbségnek és annak az oldalára áll. Mintha megfeledkezne Európa nemzetalkotó kisebbségeiről. Mi magyarok különösképpen is kárvallottak vagyunk!

 

Magyarország térképét átrajzolták 100 évvel ezelőtt. Bizony, nagyon sokan árvaságra jutottak, ők Kárpát-medence magyar kisebbségei. Az elkövetkező napokban még van lehetőségünk, hogy felhívjuk a Kárpát-medence kisebbségeire és Európa kisebbségeire a figyelmet. Csak egy kattintást kell tenni!

 

Szeretnék hinni abban,

hogy Magyarországon van egy millió magyar,

aki legalább a Kárpát-medence kisebbségeiért

hajlandó ezt az egyetlen mozdulatot megtenni!

Ha ez nem így lenne, fájdalom!

Legyen öröm!

 

+  Á L D Á S  +