Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

Urunk megkeresztelkedése2017-01-08Szentmise bevezetése

Ma Urunk megkeresztelkedésének az ünnepe van! Így is mondhatnám: Megszületett az Új Ember, az  az ember, akit az Isten gondolt el!

Isten hozta a Testvéreket! Gondoljunk arra, hogy a keresztségben ez a titok jelenik meg: Új emberré születünk, olyan emberré, amilyent az Isten gondolt el! A szentmisét ajánljuk fel a megkeresztelt emberekért, hogy be tudják tölteni hivatásukat, de most elsősorban a megkeresztelt magyarokért ajánljuk fel ezt a szentmisét, éljenek bárhol ebben a világban!

Könyörgés
Urunk, Szent Atyánk, tekints reánk, akiket Fiad megváltott és akik vízből és Szentlélekből újjászülettünk a keresztségben! Add, kérünk, hogy akiket meghintenek ezzel a vízzel, testben, lélekben megújuljanak és tisztán szolgáljanak Neked, Krisztus, a mi Urunk által!

+A M E N +

Amikor a megszentelt vízzel találkozunk és amellyel most meghintenek bennünket, akkor gondoljunk múltunkra, jelenünkre, a magunknak és egymásnak szánt jövőnkre!

Szentbeszéd

Kedves Testvérek! A karácsonyi időszak ma lezárul! Elkezdődik a mi ünneplésünk szerint az üdvösség gyakorlati megvalósításának az útja! Ez a liturgikus év keretében történik, valójában a mi életünkben! A keresztség révén megkapjuk az Isten Lelkét! Isten Lelke nemcsak Jézusé! A megváltás azt jelenti, hogy az Isten Lelkéből kaptunk mi emberek, hogy az Isten Lelke általunk megnyilatkozzon ebben a világban!

Mit jelent a Lélek felől élni? Mit jelent a világ számára, ha Isten Lelke jelen van ebben a világban?

A Lélek értékekre, igazságokra utal, amelyekre mi emberek vágyakozunk, amely értékek, igazságok átalakítják az életünket, egyéni életünket, a kapcsolatainkat, a világot!

A Lélek értékekre, igazságokra utal, hogy ez a világ megváltott világ legyen!

Azzal kezdtük a mai szentmisét, hogy megszületett az Új Ember! Megszületett, ez a megváltás lényege, hogy általunk emberek által megjelenjen az Isten ebben a világban! Karácsonykor ezt a titkot ünnepeltük: Megjelent üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete!

Isten emberképe: Ahogy Én szerettelek titeket
Az elmúlt pénteken, vízkereszt ünnepén arra figyeltünk föl, milyen csodálatos az ember, milyen hallatlan vágyak születnek a mi szívünkben! Mi emberek újra meg újra kifejezzük azt, hogy nem elegendő az, amit a kezünkbe vehetünk! Nekünk egymásra van szükségünk! Ez az Isten végtelen szeretetével indul el! Megjelent az Isten szeretete irántunk! Isten azt várja tőlünk:
„Ahogy én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást!”

Nekünk arra van szükségünk, hogy valakitől halljuk: szeretlek! Azt várja tőlünk az Isten, hogy mi is mondhassuk valakinek: szeretlek!
Mit jelent az, hogy Valaki minket szolgál? Isten azt várja tőlünk, hogy egymás életét szolgáljuk! Hol van ez az emelkedett gondolkodás a mindennapok világától, ahol a kenyérért harcolunk, ahol egy tenyérnyi helyért harcolunk!

Isten kinyilatkoztatta, hogy nekünk egymásra van szükségünk!

Az Isten Lelke erre szólít fel bennünket! Egymásban is ezt a Lelket keressük! Ha erre rátalálunk, akkor ebben a Lélekben egyek leszünk!
Akkor ennek a Léleknek segítségével olyan cselekedeteink lesznek, amikre szükségünk van arra, hogy szeressünk, arra, hogy egymást szolgáljuk! Ez a gondolat az Isten emberképe! Ez jelenik meg számunkra a mai ünnepen!

Az ember és Isten emberképe
Amikor Jézus megjelenik nyilvánosan az emberek világában: – ahogy hallottuk – akire vártak a nemzetek! Bárcsak így lenne! Bárcsak így lenne ez a III. évezredben is, hogy Jézus az, akire várnak a nemzetek!

Miért volt szükség a megváltásra? Úgy gondoltuk mi emberek, hogy Isten nélkül is meg tudjuk oldani az életünket. Úgy gondoltuk mi emberek, hogy e világi vágyaink, e világi célkitűzéseink elegendők ahhoz, hogy boldogok legyünk. Úgy gondoltuk mi emberek, hogy nincs szükségünk Istenre, nincs nekünk szükségünk erre az igazodási pontra, hogy ennyire leegyszerűsítsem az Istennel való kapcsolatunkat.
Úgy gondoltuk, hogy ttudjuk mi Isten nélkül is szervezni, tervezni az életünket!

Az elmúlt évek során oly sokszor foglalkoztam azzal a gondolattal: antropológiai forradalom zajlott le a világban! Az ember megtagadta az Isten elgondolta emberképét! Az ember elszakadt az Istentől, Isten nélkül tervezi az életét! Közben Isten nélkül az egymással tervezett életünkkel is gondjaink vannak!

Ez a mai ünnep újra fölhívja figyelmünket arra, hogy Isten mit gondol el a világról. Mit gondol el az Isten rólunk, emberekről? Ez az Én szeretett Fiam, őt hallgassátok!Szeretett Fiam, aki egy közületek! Szeretett Fiam, aki fölött kinyílt az ég! Szeretett Fiam, aki hallja az Isten szavát! Szeretett Fiam, akinek mindennél fontosabb: mi az Isten akarata!

Arra kell gondolnunk, hogy ez a meghívás, az új emberkép megjelenítése - amit Jézus megmutatott nekünk - miképpen lehetséges általunk? Miképpen lehetünk új emberekké? Miképpen tudjuk megújítani a világot? Rendkívül fontos, hogy ezen elgondolkodjunk!

Csak használatra kaptuk a világot
Annyi gondunk van a világban is, bizonyára azért, mert valamit itt is félreértettünk! Isten teremtette a világot és ránk bízta! Ez nem azt jelenti, hogy kisajátítjuk magunknak a világot! Az, hogy ránk bízta az Isten, az egészen mást jelent! Mi úgy gondoljuk, hogy akkor az Istentől el lehet venni ezt a teremtett világot és azt teszünk kényünk-kedvünk szerint ezzel a világgal, ami a hasznunkat jelenti! Közben jajongunk, mert megváltozott a teremtett világ! Az ember azt hiszi, hogy a tulajdona, azt tehet vele, amit akar! Csak használatra kaptuk! A mai ünnep erre is figyelmeztet bennünket!

Tegyük a jót
Legfőképpen az ajándékba kapott életünkről kell elgondolkodnunk! Hallottuk, már a prófétai jövendölés is arra utalt, hogy Jézus eljön és mindenütt jót tesz! Csak így lehet kinyilatkoztatni az Isten szeretetét, hogy az ember jót tesz! A megroppant nádat nem töri el! A pislákoló mécsest nem oltja ki! Milyen jó fülünknek hallani ezt! Arra is kell gondolnunk, hogyan tud ez megvalósulni a világban, mert ez a mi küldetésünk, ez a mi feladatunk, hogy ezt a művet folytassuk!

Az Egyház az új ember műve! Az új embernek egy új világot kell teremteni, jobbat, mint amilyen az Isten nélküli világ! Jézus az útján mindenütt jót tesz és mindenkivel szemben elfogadó és megértő! Értékek mentén valósul meg minden! Ég és a föld összetartozik! Isten és ember világa összetartozik! A mai ünnep eseményeiben olyan értékek villannak föl, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a mi keresztény küldetésünk megvalósulhasson! Olyan értékekről van szó, amelyeket nem lehet kihagyni az életünkből.

Három értéket említek: engedékenység, alázat, szolidaritás

Engedékenység
Jézus megjelenik Keresztelő Jánosnál és azt kéri, hogy keresztelje meg. Jézus kinyilatkoztassa azt, hogy alámerül abba a vízbe, amely a kaotikus, zűrzavaros világ szimbóluma. Annak a világnak a szimbóluma, ami azért kaotikus, mert kaotikusak a cselekedeteink. Összezavar mindent a mi önzésünk, kapzsiságunk, akarnokságunk, a birtoklási ösztönünk, lehetne még sorolni. Ebbe a vízbe száll alá Jézus, amit mocskossá tettünk a bűneinkkel. A víz a megújulás szimbóluma! Ebbe temetkezik el Jézus, hogy aztán ebből új Emberként álljon előttünk és ezzel a vizet, magát is megújítsa! A Lélek újítja meg ezt a vizet! Akkor szűnnek meg a kaotikus cselekedeteink, amikor a Lélek felől motivált az ember! Amikor a Lélek határozza meg a törekvéseinket! Jézus megjelenik János előtt és János ellenkezik: „Nekem van szükségem a Te keresztségedre, - mondta - és Te jössz énhozzám?”

Jézus: Meg kell történni annak, ami az Isten gondolata! János enged!
Milyen kevésszer gondolunk arra, hogy a mi emberi kapcsolatainkban, emberi világunkban mekkora szükség van arra, hogy tudjunk engedni! Nincs más útja a békének! Aki görcsösen ahhoz ragaszkodik, amit ő elképzel, az békétlenséget vet és vihar lesz belőle!

Alázat
Jézus magatartása. Amikor János arról kezd beszélni, hogy Jézusnak kell növekedni, neki meg kisebbedni! Akkor Jézus: Hagyd! Nem Ő a fontos, hanem a mű! Nem az a fontos, ahogy János gondolkodik Jézusról, hanem a küldetés a fontos, amit Jézusnak be kell tölteni! Amit másokért kell tennie! Alázat! Az alázatos ember megszabadult az illúzióktól, megszabadult elsősorban önmaga illúzióitól! A gőgös ember csak magával tud foglalkozni! Csak az történhet, amit ő elképzel! Az alázatos ember tisztában van önmagával!

Az alázatos ember tudja azt, hogy ügyei vannak, feladata van – szolgálatnak nevezik – és annak meg kell történnie!

Jézus beáll azok közé az emberek közé, akik Keresztelő János előtt vannak, mert rádöbbentek arra, hogy milyen esendők! Jézus közösséget vállal ezekkel az emberekkel! Oly szívesen emlegetjük azt is: Mit jelent egymással közösséget vállalni! Divatosan állandóan azt mondják: Szolidaritás, szolidaritás! Olyan szívesen vállalunk közösséget azokkal, akikkel jó együtt mutatkozni, vagy úgy gondoljuk, hogy velük mutatkozván, mi is növekszünk.

Szolidaritás az utcán élő emberekkel
Olyan szívesen hallottam az elmúlt napokban, amikor megszólították az embereket, hogy figyeljünk azokra az emberekre, akik az utcán vannak, hogy ne legyenek a hideg áldozatai! Fölhívják a figyelmét mindenkinek arra, hogy azokkal az emberekkel is legyen gondunk, akik ilyen körülmények között élnek! Ne azzal foglalkozzunk, hogy ők miért választották éppen azt a helyzetet! Szolidaritás!

Jézus azokkal vállal közösséget, akikkel mások nem! Milyen fontos üzenet ez a mi korunkban, amikor az érdekek, az előnyök szinte mindent meghatároznak!

Nagy ünnep ez a mai! Ezzel befejeződik a karácsonyi ünnepkör. Volt advent, amikor készültünk erre az ünnepre. Aztán ünnepeltük Jézus megszületését. Ünnepeltük a mágusok hódolatát. Ma arra figyelünk, hogy milyen az az ember, akit az Isten elgondolt!

Isten azt várja az embertől, hogy új emberként élje az életét, olyan emberként, aki Istenhez tartozik, akinek fontosak a Lélek indításai,
mert a Lélek felől élünk! Életünk terheit is lelkileg hordozzuk!

Jókai Anna az újesztendei köszöntésében azt mondta: Az emberiségnek el kell gondolkodni azon: Mit jelent az, hogy a vízszintesből a függőleges felé fordulni! Nemcsak mindig előre, előre… Fölfelé: a Lélek ihletését is figyelni!

Kezdődik egy újesztendő, de úgy, hogy a Lélek megszólalhasson, a Lélek érinthessen bennünket és akkor közös utunk lesz Istennel, egymással!

+  A M E N  +